بنزو تری آزول  Benzotriazole:

 

کاربرد بنزو تری آزول جهت صنایعی که مستقیم با فلز آلومینیوم و مس سر کار دارند یک محصول اینهیوتور و ضد خوردگی بکار می رود و در شکلهای مختلف وجود دارد.