نیتریت سدیم خوراکی:

از کاربردهای این ماده استفاده از آن در تولید مواد غذایی همانند سوسیس است.