تولیل تری آزول TTA:

 

این ماده به عنوان ضد خورندگی مس و آلیاژ مس در برج های خنک کننده، روغن کاری و صنایع دیگر که مستقیم با مس سر و کار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.