مونو آمونیوم فسفات ایرانی:

 

منو آمونیوم فسفات کودی محسوب می شود که درصد زیادی از نیاز نیتروژن و فسفات گیاه را تأمین می کند و نمک های کلرید، سدیم و عناصر سنگین ندارد و همچنین در انواع سیستم های آبیاری قابل استفاده می باشد.

دومین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی، کمبود فسفر در بیشتر خاک های کشور عزیزمان ایران می باشد.

فسفر نقش به سزایی در فرایند متابولیسم گیاهان داراست و یکی از عناصر بسیار مهم در تغذیه و رشد گیاهان به شمار می رود.

 

مونو آمونیوم فسفات کریستال:

 

کود منو آمونیوم فسفات (MAP) یک کود کریستالی سفید رنگ و به طور کامل در آب محلول می باشد که می توانیم از این کود در هر قدم از رشد گیاهان استفاده کنیم. مونو آمونیوم فسفات در بهتر شدن رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، بالا بردن مقاومت در برابر سرما و افزایش تولید میوه بسیار اثرگذار است.

 

فسفر موجود در این کود pH مؤثر را در حد 4/5 نگه داشته و باعث افزایش جذب سایر عناصر می شود.

 

نیتروژن موجود در این ماده به صورت آمونیوم می باشد که این شکل از نیتروژن، نسبت به سایر انواع آن پایدارتر بوده و لذا مدت زمان بیشتری در دسترس گیاه و ریشه آن باقی می ماند.

 

هم چنین نیتروژن موجود در آن، باعث افزایش جذب فسفر است و از آن جا که مونو آمونیوم فسفات دارای خاصیت بافری است، pH خاک را ثابت نگه خواهد داشت.

 

فرمول شیمیایی مونو آمونیوم فسفات NH4H2PO4 می باشد.