نیتریت سدیم  صنعتی    Sodium Nitrite

 

نام شیمیایی : نیتریت سدیم.

 

فرمول شیمیایی : NaNO2

 

اسامی مترادف : سدیم نیتریت، Sodium Nitrite

 

گرید محصول : نیتریت سدیم خوراکی، نیتریت سدیم صنعتی

 

جرم مولی: 68/995 گرم بر مول
نقطه ذوب: 271 درجه سانتی گراد
چگالی: 2/168 گرم بر میلی لیتر
نیتریت سدیم در دمای 320 درجه سانتی گراد به اکسید سدیم، اکسیدهای نیتروژن و نیتروژن تجزیه می شود. نیترات موجود در آن حدود 16% و pH آن در محدوده 9-7 می باشد. کاملا در آب محلول است و بلافاصله به یون های سدیم و نیتریت تجزیه می شود.