هیدروکلریک اسید:

 

نام ماده: Hydrochloric acid 37%( اسید کلریدریک)

نام دوم: Hydrogen chloride solution( هیدروژن کلراید محلول)

نام‌های مترادف: هیدروژن کلراید، اسید کلروهیدریک، هیدروکلریک اسید، تیرک، جوهر نمک

فرمول شیمیایی: HCl

درصد خلوص: ACS, ISO, Reag. Ph Eur

چگالی: g/cm3 1/18

قابلیت محلول شدن: C° 20

نقطه جوش: C° 45

درجه ذوب: C° 28-

میزان اسیدی: < 1 ( 20 °C)

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:

 

حالت فیزیکی: مایع

شکل فیزیکی: مایع فرار

رنگ و بو: بی‌رنگ یا زرد کمرنگ و دارای بوی تند

حلالیت در آب: قابل حل است

جرم مولی: g/mol 36/46